Over ons: Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Römers Sport & Event Support, gevestigd aan de Bellweg 17 te Echt.

 

1. Huurovereenkomst

De afspraak voor verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat de huurder de overeenkomst tekent en gaat in naargelang het overeengekomen. Overeenkomsten met Römers Sport & Event Support  kunnen worden aangegaan door: natuurlijke personen en rechtspersonen. (niet als rechtspersonen worden gezien, stichtingen, commissies, comités etc. welke niet zijn ingeschreven in de daarvoor bestemde registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Deze rechtspersonen worden gezien als natuurlijk persoon. Een natuurlijk persoon is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld met zijn gehele kapitaal en alle voortvloeiende verplichtingen uit de gesloten  huurovereenkomst en de daaraan gerelateerde huur- en verhuurvoorwaarden. Indien later blijkt dat een natuurlijk persoon de overeenkomst is aangegaan namens een rechtspersoon, en daartoe niet bevoegd was wordt ervan uitgegaan dat hij handelde op persoonlijke verantwoordelijkheid en kan door hem geen beroep worden gedaan op schuldsplitsing.)

 

2. Wijzigingen in huurovereenkomst

Aanvulling, vermindering of wijziging van reeds bestaande huurovereenkomsten kan (kunnen) uitsluitend plaats vinden met instemming van beide partijen en treedt (treden) eerst in werking nadat deze door Römers Sport & Event Support  schriftelijk aan huurder zijn bevestigd.

 

3. Annuleren

De huurder kan besluiten de overeenkomst die hij met Römers Sport & Event Support heeft gesloten, na reservering van het gehuurde goed en voor het ingaan van de huurtermijn, niet door te laten gaan. Annulering door huurder is alleen schriftelijk mogelijk. Tot 1 maand van tevoren is dit kosteloos. Indien de huurder annuleert binnen 1 maand voor aanvang van het evenement zijn wij genoodzaakt 25% als annuleringskosten door te berekenen. Wordt er binnen 24 uur voor aanvang van het evenement geannuleerd wordt er 50% als kosten doorberekend. Restitutie van reeds betaalde huursom is alleen mogelijk indien binnen de gestelde termijn geannuleerd is en eventuele annuleringskosten worden hierop in mindering gebracht. 


 

4. Einde overeenkomst

De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien de huurder tekort schiet in de nakoming van de huurovereenkomst, kan Römers Sport & Event Support de huurovereenkomst beëindigen zonder dat hiervoor een beslissing van de rechter nodig is, onverminderd het recht van Römers Sport & Event Support op vergoeding van de kosten, nadeel en rente. In genoemde gevallen is Römers Sport & Event Support ten allen tijden, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen. De huurder is verplicht aan Römers Sport & Event Support de door Römers Sport & Event Support gewenste medewerking te verlenen. De huurder machtigt Römers Sport & Event Support bij deze zich toegang tot het gehuurde te verschaffen. Römers Sport & Event Support is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door de huurder of door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst wordt geleden.Ingeval de wederpartij een consument is, bedraagt het door Römers Sport & Event Support eventueel te vergoeden nadeel maximaal de huurprijs. 

 

5. Aansprakelijkheid/ overmacht

Römers Sport & Event Support kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien door overmacht niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de huurder worden gesteld.  Onder overmacht wordt verstaan elke van Römers Sport & Event Support wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval waar een derde contractant van Römers Sport & Event Support mede van aan de basis ligt. Indien er geen sprake van overmacht is, zal de door Römers Sport & Event Support  te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen.

 

6. Huurprijs

De huurprijs dient te worden voldaan zoals in het contract is opgenomen. Huurprijzen zijn excl. B.T.W. Offertes en prijslijsten zijn voor Römers Sport & Event Support niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk werd bedongen. Indien er niet aan de in het contract opgenomen betalingstermijn wordt voldaan dan volgt er in eerste instantie een herinnering voor het niet tijdig nakomen van de betalingsafspraak. Mocht er na deze betalingsherinnering geen betaling volgen dan zal er een aanmaning worden verstuurd incl. €15,- aanmaningskosten. Mocht hierop nog geen betaling volgen dan zal de vordering uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede de wettelijke rente zullen dan voor rekening zijn van huurder.Römers Sport & Event Support behoudt zich het recht voor een redelijke borgstelling van de huurder te verlangen. Deze borg zal onmiddellijk na inspectie van het geretourneerde, gehuurde goed worden teruggestort (mits in goede staat), onder aftrek van de overeengekomen huursom.

 

7. Liquiditeit huurder

Indien Römers Sport & Event Support  berichten bereiken – nadat een overeenkomst is aangegaan – omtrent liquiditeit en/of solvabiliteit van de huurder kan Römers Sport & Event Support  gehele betaling van de overeengekomen huurprijs eisen voordat het evenement plaatsvindt. Römers Sport & Event Support behoudt zicht het recht om de volledige huursom te vorderen voordat levering van de goederen en/of diensten heeft plaatsgevonden.

 

8. Controle

Teneinde problemen te voorkomen, moet de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken, mankementen of andere klachten zijn, dient de huurder:

 

a) Direct telefonisch, of per fax, contact op te nemen met Römers Sport & Event Support. Gebruik van goederen heft het recht om te reclameren op.

 

b) Indien de goederen door de expeditie van Römers Sport & Event Support c.q. de expeditie van derden naar het bedrijf van Römers Sport & Event Support dienen te worden teruggebracht, worden de goederen bij terugkomst in het bedrijf van Römers Sport & Event Support gecontroleerd. Het meenemen van de goederen door de expeditie van Römers Sport & Event Support of derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de huurder bij de controle wil zijn, moet hij binnen 12 uur nadat de goederen bij Römers Sport & Event Support  terug zijn een afspraak maken over het tijdstip van de controle. Als er schade, verlies of niet schoonmaken vastgesteld is zonder dat de huurder daarbij aanwezig is, laat Römers Sport & Event Support dit binnen 10 werkdagen nadat de goederen terug zijn bij Römers Sport & Event Support terug zijn schriftelijk weten. De huurder krijgt dan 48 uren de tijd om bij Römers Sport & Event Support tevens de schade te komen vaststellen. Indien de huurder binnen de termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. Römers Sport & Event Support kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de huurder berekenen.

 

c) Beschadigde huurgoederen, c.q . onderdelen waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop de schade gefactureerd wordt ter controle van de huurder bij Römers Sport & Event Support gehouden.

 

9. Schade, Verlies

a) Ontstane schade dient onmiddellijk aan Römers Sport & Event Support te worden gemeld. De huurder verplicht zich de schade aan het gehuurde goed ten gevolgen van zorgeloos c.q. foutief gebruik, alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, het gehuurde goed alsmede onderdelen en/of toebehoren aan Römers Sport & Event Support te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd de verplichting van de huurder om alle schade, waaronder winstderving, kosten en interesten aan Römers Sport & Event Support te vergoeden.

 

b) Voor zoekgeraakt goed, waarvoor door Römers Sport & Event Support reeds de nieuwwaarde aan de huurder berekend is en dat later alsnog door de huurder gevonden en teruggebracht wordt, dient de huurder de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door Römers Sport & Event Support in mindering gebracht op de aan de huurder terug te betalen nieuwwaarde, onder aftrek van gemaakte kosten.

 

c) Römers Sport & Event Supportis niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de huurder, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De huurder, behoudens een consument, zal Römers Sport & Event Support vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.

 

d) De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal/beschadiging van de gehuurde goederen, gezien de huurder een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van derden.

 

10. Expertise

De door Römers Sport & Event Support gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van de schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komen rechtstreeks voor de rekening van de huurder. De huurder verklaart zich er op voorhand mee accoord dat bij een door Römers Sport & Event Support geschat schadebedrag van € 700,- of meer, expertise op kosten van de huurder uitgevoerd door een door Römers Sport & Event Support aangewezen erkend expertisebureau en bij schade beneden € 700,- expertise wordt uitgevoerd door Römers Sport & Event Support.

 

11. Gebruik en Onderhoud

De huurder stemt er mee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip door Römers Sport & Event Support op te laten halen of terug te bezorgen in dezelfde staat als de huurder het gehuurde goed heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De huurder dient het gehuurde goed gereinigd en op dezelfde wijze in te leveren zoals hij deze ontvangen heeft. Extra arbeid door niet reinigen wordt in rekening gebracht.

 

12. Verplichtingen van de klant

De huurder stemt er mee in Römers Sport & Event Support ten allen tijde toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde goed af te wijzen en Römers Sport & Event Support hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van Römers Sport & Event Support. De huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres als omschreven op de overeenkomst. De huurder of de derde dient Römers Sport & Event Support onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de huurder of de derde of op het onderhavige gehuurde of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Römers Sport & Event Support dreigen te worden aangetast.

 

Bij huur c.q. gebruik van apparatuur dient huurder ervoor zorg te dragen dat aan alle vereisten wordt voldaan, zoals daar zijn:

 

  • Ontheffingen van plaatselijke verordeningen
  • Verordeningen / voorschriften / wettelijke bepalingen terzake milieuwetgeving
  • Regelgeving terzake de Wet op het Muziek Auteursrecht               
  • Regelgeving en bepalingen terzake overkoepelende (sport) bonden (KNAU of KNWU etc.)
  • Regelgeving terzake gebruik / in bezit hebben van radio elektrische zendinrichtingen
  • Regelgeving / bepalingen conform ISO normeringen, elektrotechnische voorschriften etc.

 

Römers Sport & Event Support  kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van terzake benodigde vergunningen, afschriften edm. Door of vanwege opsporingsdiensten geconstateerd verzuim, nalatigheid, niet voldoen aan bepalingen c.q. hieruit voorvloeiende procedures, boeten etc. zijn voor rekening van de huurder, Indien inbeslagname / verbeurdverklaring van goed die aan huurder is verhuurd, is huurder verplicht Römers Sport & Event Support  per omgaande hiervan in kennis te stellen. Schade hieruit voortvloeiende verbeurdverklaring, inbeslagname, vernietiging, zomede het door Römers Sport & Event Support niet kunnen beschikken over het gehuurde goed, zomede schade voorvloeiende wegens het niet kunnen leveren aan derden komt voor rekening van de huurder.  

 

13. Boetes, belastingen

De huurder komt overeen alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmaterialen door hem, of derden, te zullen betalen.  

 

14. Risico/laden-lossen

De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verplicht het gehuurde goed  te laden in overeenstemming met  de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor huurders die de goederen door Römers Sport & Event Support aangeleverd krijgen en zelf lossen en weer laden. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens het transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading. Immers, bij oplading wordt Römers Sport & Event Support niet geacht de goede lading met het oog op transport te controleren gezien de controle in het bedrijf Römers Sport & Event Support gebeurt. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van het gehuurde gebruik wordt gemaakt van diensten van werknemers van Römers Sport & Event Support, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de huurder.

 

15. Terugbrengen

Als de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurtermijn niet door Römers Sport & Event Support opgehaald kunnen worden of worden teruggebracht, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De huurder kan nooit eigenaar van het gehuurde goed worden. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde goed toe-eigent is er sprake van verduistering van het gehuurde goed. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde goed is de huurder een vergoeding verschuldigd van tweemaal de huurprijs van een dag onverminderd het recht van Römers Sport & Event Support op volledige schadevergoeding. De huurovereenkomst wordt hierdoor niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft.

 

16. Hulp aan de chauffeur

Indien de door huurder toegezegde hulp niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane kosten door de huurder betaald. Römers Sport & Event Support houdt zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen.

 

17. Bezorgen en afhalen

a) AlsRömers Sport & Event Support bezorgt dient huurder ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken dag en tijd iemand aanwezig is op het terrein. Zo niet dan heeft Römers Sport & Event Support het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder. Römers Sport & Event Support kan echter ook de goederen afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de huurder uitdrukkelijk het bewijs dat het gehuurde goed niet is afgegeven in de overeengekomen staat.

 

b) De huurder blijft verantwoordelijk voor het gehuurde goed totdat dit is opgehaald door Römers Sport & Event Support.

 

c) Het gehuurde goed dient op de ophaaldag gereinigd gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huurder de extra kosten die voor Römers Sport & Event Support  hierdoor zijn ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan uit het berekenen van de huurprijs die per dag voor de gehuurde goed wordt berekend, zonder dat hiermee de huurovereenkomst wordt verlengd, alsmede de extra transportkosten.

 

d) De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken ophaaldag aanwezig is voor het ophalen van het gehuurde goed. Zo niet dan kan Römers Sport & Event Support  toch de goederen mee terugnemen. Doch bij verschil van mening of het gehuurde goed al dan niet in het juiste aantal of in goede staat is teruggegeven, rust op de huurder uitdrukkelijk het bewijs dat de teruggave in het juiste aantal en de goede staat heeft plaatsgevonden.

 

18. Betaling

Indien de huurder zijn betalingsverplichtingen niet nakomt binnen 8 dagen na factuurdatum kan Römers Sport & Event Support  zonder meer de huurder in een procedure betrekken. Römers Sport & Event Support hoeft de huurder dan niet meer nader aan te zeggen dat hij nog dient te betalen. De termijn voor een bezwaar tegen de rekening verstrijkt 8 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijk toestemming van Römers Sport & Event Support is de huurder niet bevoegd tot verrekening c.q. opschorting van de nakoming, tenzij de huurder een consument is.

 

19. Administratiekosten

Indien de huurder in overleg met Römers Sport & Event Support op rekening wenst te huren is de huurder voor het versturen van rekeningen beneden € 50,- excl. B.T.W. aan administratiekosten een bedrag van € 15,- verschuldigd. 20. Verzekering Römers Sport & Event Support  adviseert de huurder de gehuurde goederen naar gelang het risico tegen brand, diefstal, aansprakelijkheid, etc. te verzekeren.  

 

Machines en apparaten

21. Reiniging

Het gehuurde dient schoon teruggeven te worden, anders worden er kosten voor reiniging en gevolgschade in rekening gebracht.

 

22. Defect raken

Römers Sport & Event Support garandeert, dat het gehuurde datgene waarvoor ze zijn geconstrueerd kunnen uitvoeren. Er dient te worden gewaakt voor overbelasting. Indien het gehuurde tijdens het gebruik niet naar behoren werkt of defect raakt dient onmiddellijk telefonisch contact opgenomen te worden met Römers Sport & Event Support. Het zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan. Römers Sport & Event Support  is niet aansprakelijk voor tijd- en materiaalverlies of andere gevolgschade wegens gebreken aan het gehuurde.

 

23. Veiligheid

De veiligheid is een zaak van de huurder zelf. Römers Sport & Event Support verstrekt gebruiksaanwijzingen en plaatst waarschuwingstekens waar dit nodig is. Voor de veiligheid van de huurder of die van derden kan Römers Sport & Event Support niet instaan.

24. Risico’s

De huurder aanvaardt alle risico’s die voor voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed. De huurder verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.

 

25. Afwijkingen

In geval van afwijkende voorwaarden, die alleen door Römers Sport & Event Support  kunnen worden doorgevoerd, worden deze vermeld in de huurovereenkomst.

 

26. Koopovereenkomst

Indien er sprake is van een koopovereenkomst gelden de punten 1, 2, 5, 6, 7, 18, 19 en 25 zoals hierboven beschreven. Lees dan koper i.p.v. huurder, koopovereenkomst  i.p.v. huurovereenkomst, gekochte i.p.v. gehuurde en koopprijs i.p.v. huurprijs.Indien er goederen worden gekocht bij Römers Sport & Event Support blijven deze eigendom van Römers Sport & Event Support totdat de gehele factuur is voldaan door koper.

 

27. Gedeponeerd

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder  KvK nummer: 14030750.  Als ingangsdatum wordt gesteld 1 december 2011.  Echt,  november 2011